Dewch i gwrdd â Donna, ein Harweinydd Sicrhau Ansawdd

Rydyn ni’n taflu goleuni ar ein gweithwyr cymdeithasol, nyrsys ac arweinwyr sicrhau ansawdd anhygoel.

Yn ein sylw diweddaraf i gwrdd â’r tîm, buom yn siarad â Donna Rehm, un o’n harweinwyr sicrhau ansawdd ac rydyn ni’n falch o’i chyflwyno i chi:

Donna, dywedwch wrthym sut olwg sydd ar ddiwrnod arferol i chi:

Rwy’n gweithio gartref ar hyn o bryd, oni bai bod angen i fi gwrdd â rhai gweithwyr cymdeithasol neu ddefnyddwyr gwasanaeth wyneb yn wyneb. Mae fy niwrnod yn eithaf amrywiol, ond rydw i bob amser yn dechrau drwy edrych ar fy hambwrdd gwaith a mynd drwy bob asesiad. Mae gen i dipyn o alwadau gyda gweithwyr cymdeithasol amrywiol ac rwy’n trafod ansawdd ac arweiniad ar gyfer y gwahanol asesiadau.

Sut ydych chi’n credu bod y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu yn gwneud gwahaniaeth?

Mae ICS Assessment Services yn ddefnyddiol oherwydd gallwn roi persbectif arall ar achos. Rydyn ni’n dod i mewn a’i weld gyda phâr arall o lygaid. Rwyf wedi gweld achosion lle mae gor-ddarparu cefnogaeth ac weithiau, gallant fod yn annibynnol ar eu hasesiad gwreiddiol, felly nid oes angen yr arian ychwanegol arnynt. Gallwn ni fynd i mewn a’u helpu i weithio ar rai sgiliau a rhoi mwy o annibyniaeth iddynt ar gyfer y dyfodol, fel y gallant gyflawni mwy yn y tymor hir.

Ydych chi erioed wedi gweithio ym maes gwasanaethau gofal cymdeithasol?

Cyn gweithio i ICS Assessment Services, roeddwn i’n gweithio mewn Awdurdod Lleol am oddeutu 12 mlynedd, fel Uwch Ymarferydd mewn Tîm Anabledd Dysgu a rhoddodd hyn ymdeimlad gwych o gyflawniad i fi gan ei fod yn rôl mor amrywiol. Nawr, rydw i wedi bod yn gweithio i ICS ers 5 mlynedd ac yn teimlo’r un pwrpas.

Beth ydych chi’n ei garu am eich rôl?

Rydw i wedi bod yn gymwys ers tua 20 mlynedd. Mae wedi bod yn ddiddorol dysgu a chwrdd â phobl newydd – mae’n rhoi gwahanol fathau o fywyd i mi ac yn fy nghadw’n brysur. Rwy’n cofio bod fy mhrosiect yn Nyfnaint, ac roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n wych gweithio mewn gwahanol amgylcheddau a rhoi hyblygrwydd mawr i fi gyda fy mywyd proffesiynol a phersonol.

Beth ydych chi’n dymuno i bobl wybod am eich rôl?

Mae’n bwysig bod yn ymrwymedig, rheoli amser yn wych, a bod yn drefnus. I fi, deallaf fod pobl yn aros am fy adolygiad neu asesiad, felly rwy’n ymwybodol o ba mor hir y gall gymryd i fi gwblhau tasg. Rwy’n defnyddio dull trefnus ac yn torri tasgau i lawr i gadw at yr amserlenni, gan fod amserlenni ICS Assessment Services wedi’u diffinio’n dda.

Related
Posts