Amdanom ni

Ein Pwrpas

I wella bywydau a chymunedau pobl ymhellach drwy ein cyflawniad arbenigol o wasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Ein Gweledigaeth

I fod y prif bartner gofal iechyd a chymdeithasol integredig sy’n cyflawni datrysiadau hirdymor cynaliadwy o ansawdd uchel a fydd yn gwella bywydau pobl.

Ein Gwerthoedd

Ansawdd, Meddylfryd Partner, Effeithiol a Chredadwy

Ansawdd

Nid ydym yn cyfaddawdu ar ansawdd. Mae ein timau rhagorol wedi ymrwymo i ragori ar ddisgwyliadau ein cleientiaid ar gyfer unigolion a chymunedau.

Meddylfryd Partner

Rydym yn ymdrechu i fod yn bartneriaid dibynadwy sy’n gweithio’n agos gyda’n cleientiaid i ddarparu gwasanaethau ystwyth, effeithiol o ansawdd uchel i wasanaethu a gwella eu cymunedau.

Effeithlon

Rydym bob amser yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau mewn modd amserol sy’n darparu gwerth am arian sy’n fwy na’r disgwyliadau.

Credadwy

Rydym yn arwain y diwydiant drwy ddatblygu atebion blaengar, creadigol, arloesol a chyflenwol, sydd wedi’u teilwra’n benodol i anghenion ein cleientiaid.

Cwrdd â’n Tîm

Alex Sweeney

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Alex wedi treulio oes gyfan ei fywyd proffesiynol yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfiawnder troseddol, mewnfudo, gofal iechyd a bellach gofal cymdeithasol. Mae ganddo hanes o ddarparu gwasanaethau arloesol o ansawdd uchel sy’n darparu canlyniadau gwerthfawr i ddefnyddwyr gwasanaeth a chomisiynwyr fel ei gilydd.

Martin Murphy

Pennaeth Gwasanaethau i Blant

Mae gan Martin dros 30 mlynedd o brofiad mewn gwaith cymdeithasol diogelu plant a rolau rheoli. Fel uwch reolwr gwasanaeth profiadol a gwybodus, mae Martin wedi gweithio ar draws gwasanaethau atgyfeirio ac asesu, MASH (Diogelu Aml Asiantaeth) a chamfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE).

Christine Warner

Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion

Mae gan Christine dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector gofal cymdeithasol i oedolion. Fel uwch reolwr medrus, mae gan Christine brofiad o reoli gwaith cymdeithasol statudol awdurdod lleol a gwasanaethau iechyd integredig.

Kathryn Breen

Rheolwr Cyflawni Prosiectau

Fel ymarferwr PRINCE2, mae Kathryn yn goruchwylio ein tîm cydgysylltu prosiectau, ac yn sicrhau bod gwasanaeth o’r ansawdd uchaf yn cael ei ddarparu i’n cleientiaid. Mae gan Kathryn wybodaeth fanwl o brosesau gofal cymdeithasol Oedolion a Phlant a systemau rheoli cleientiaid.

Elly Davis

Rheolwr Gwasanaeth – Oedolion

Mae gan Elly dros 19 mlynedd o brofiad ym maes iechyd, gofal cymdeithasol ac eiriolaeth. Roedd hi’n ymwneud â pheilot yr Adran Iechyd ar gyfer gwasanaethau IMCA a sefydlodd wasanaethau mewn 7 awdurdod lleol. Roedd Elly yn Arweinydd MCA/DoLS yng Nghyngor Dinas Salford am 7 mlynedd cyn ymuno â Xyla Health and Social Services.

Holly Summer

Rheolwr Adnoddau

Yn ystod fy 5 mlynedd gyda Xyla Health and Social Services, rwyf wedi datblygu cyfoeth o brofiad yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, cyflenwi gweithredol a dealltwriaeth gref o’r adnoddau sy’n ofynnol i gyflawni ein prosiectau yn llwyddiannus.

Mae’r tîm Adnoddau yn ymfalchïo yn angerdd ansawdd ein hunigolion a’n timau wrth sicrhau ein bod yn efelychu arfer gorau.

Alex Reed

Rheolwr Perthnasoedd

Mae Alex yn ymgynghorydd prosiectau profiadol sydd â gwybodaeth fanwl am y sector gwaith cymdeithasol. Mae Alex yn cydlynu cyflwyno prosiectau gwaith cymdeithasol i’n cleientiaid ledled Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Gogledd Orllewin Cymru a Lloegr.

Lee Glasson

Rheolwr Perthnasoedd

Mae Lee yn ymgynghorydd prosiect ar gyfer gwasanaethau i blant ac i oedolion. Mae Lee yn gweithio gydag awdurdodau lleol i drefnu a chyflawni prosiectau gwaith cymdeithasol ar draws De Ddwyrain, De Orllewin, Llundain a Gogledd Ddwyrain Lloegr.

Eisiau gwybod rhagor am Xyla Health and Social Services?