Cyfeirio ac asesiadau

Ni yw’r darparwr a gomisiynwyd mwyaf o wasanaethau gwaith cymdeithasol a reolir yn y DU, gan gwblhau dros 12,000 o asesiadau yn ystod y tair blynedd diwethaf. Rydyn ni’n delio â chyfeiriadau gan MASH, gan gwblhau ymholiadau Adran 47, cynhyrchu Cynlluniau Amddiffyn Plant/Plant Mewn Angen ac ymdrin â’r gwaith llys cychwynnol newydd pan fo angen.

Mae Xyla Health and Social Services yn darparu ateb mwy cost-effeithiol i ddelio â galw cynyddol wrth y drws ffrynt. Rydyn ni’n darparu Gwasanaeth Asesu allanol, wedi’i reoli’n llawn, i gefnogi’r Cyngor i ddelio ag ymyriadau rheng flaen dros unrhyw beth o 13 wythnos i 18 mis.

Gall ein gwasanaethau sydd wedi’u teilwra gynnig:

 • Gwaith diagnostig (yn edrych ar dueddiadau, themâu a phatrymau a allai ddod i’r amlwg)
 • Gweithio amlasiantaethol i sicrhau bod achosion yn cael eu symud ymlaen mewn modd amserol
 • Creu Cynlluniau SMART ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd
 • Tîm o weithwyr cymdeithasol plant medrus a ddewiswyd â llaw i symud achosion ymlaen drwy gydol oes ein hymyrraeth
 • Arweinydd Prosiectau a Rheolwr Cyfrif pwrpasol i ddarparu cyngor ac arweiniad ar reoli cyfeiriadau ac achosion

Defnyddio Gwasanaethau Cyfeirio ac Asesu a Reolir – y Buddion:

Mae pob un o’n prosiectau wedi’u hanelu at leihau llwythi gwaith mewnol yn eich adrannau gwaith cymdeithasol, gan sicrhau ein bod yn gweithio’n effeithiol gyda’r holl asiantaethau wrth ddal yr holl weithwyr proffesiynol yn gyfrifol wrth hyrwyddo anghenion a blaenoriaethau unigolyn. Mae ein hymyriadau yn arwain at lai o lwyth achosion i weithwyr cymdeithasol, ac rydym wedi gweithio gyda chleientiaid i leihau llwythi gwaith hyd at 50% ar draws timau mewnol y Cyngor.

Yn ogystal, mae ein gwasanaethau’n cynnig y buddion canlynol:

 • Ymgymryd ag ôl-groniadau o asesiadau a gweithio fel y cytunwyd gyda chi
 • Goruchwyliaeth rheolwyr o’r holl ddyraniadau i weithwyr cymdeithasol sydd â llwyth achosion y gellir eu rheoli
 • Goruchwyliaeth y rheolwyr drwy gydol taith y plentyn, a gwelir hynny yng nghofnod y plentyn
 • Nodi pwyntiau trosglwyddo clir mewn partneriaeth â’r Awdurdod Lleol i sicrhau trwybwn amserol
 • Gweithiwr cymdeithasol cyson i weithredu’r ymyrraeth a symud bob achos ymlaen
 • Isgyfeirio nifer cynyddol o achosion i Gymorth Cynnar
 • Adrodd Perfformiad Wythnosol a chyfrannu at fetrigau perfformiad allweddol (DPA) mewnol y Cyngor.