Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Yn dilyn cyhoeddiad gan y Llywodraeth yn mis Ebrill 2023 i ohirio y broses o weithredu Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid ymhellach tan mis Ionawr 2025 ar y cynharaf, deallwn y bydd nifer o Awdurdodau Lleol yn adolygu ac yn canolbwyntio are eu gwasanaethau DoLS, gyda’r nôd o wneud hi yn haws ei reoli tra yn lliniaru risgiau posibl.

Mae Xyla Health & Social Services wedi gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodu Lleol ers 2015 ac maent yn arwain y farchnad o ran darparu gwasanaethau Amddifadu o Rhyddid a Diogelu (DoLS), gan cwbwlhau a cefnogi Asesiadau Iechyd Meddwl a Lles Gorau.

Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi cwbwlhau dros 16,000 o asesiadau DoLS ar draws y DU, gyda 93% o rhain yn cael eu derbyn ar y cyflwyniad cyntaf.  Mae pob asesiad yn cael sicrwydd ansawdd gan un o’n Arweinwyr Sicrhau Ansawdd ymroddedig gan sicrhau bod gofynion y cleientiaid a deddfwriaeth yn cael ei bodloni.  Fel rhan o’n dull gwasanaeth rheoledig rydym yn sgrinio pob achos ac ar gyfartaledd yn nodi nad oes angen asesiad mwyach ar 20% ô achosion.

Ymholi

Mae ein gwasanaethau sydd wedi’u teilwra’n cynnig:

Sgrinio achosion

Cwblhau Asesiadau Buddiannau Gorau (BIAs) ac Asesiadau Iechyd Meddwl (MHAs)

Sicrwydd Ansawdd Llawn a dim ond pan fyddwch chi’n hapus y byddwch chi’n talu

Llenwi Ffurflen 5 yn rhannol

Adrodd etifeddiaeth a chysgodi ein BIAs ein hunain i helpu gyda datblygu gwasanaethau mewnol a chynaliadwyedd yn y dyfodol

Defnyddio gwasanaethau a reolir – y buddion:

Tîm profiadol sydd wedi cyflwyno miloedd o asesiadau – mae hyn yn cynnwys dau Arweinydd DoLS a gyflogir yn fewnol sy’n goruchwylio Sicrwydd Ansawdd.

Proses ddewis gadarn ar gyfer ein holl aseswyr sy’n cynnwys adolygu asesiadau dienw ac archwilio achosion yn barhaus gyda Chynrychiolwyr Personau Perthnasol.

Datblygu a goruchwylio aseswyr yn barhaus drwy fforymau dysgu a datblygu, datblygu canllawiau arfer gorau sy’n adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol a fideos hyfforddi.

Rhoddir ystyriaeth i gaethiwed, gallu ac amddifadedd rhyddid unigolyn trwy gydol y broses asesu gyda phwyslais ar gynllunio gofal da a chadarn, a fydd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant LPS.

Ffurflen ymholi