Tystebau plant

“Cawson ni ein cefnogi gan Xyla Health and Social Services (ICS Assessment Services cyn hynny) wrth i ni geisio gwella ein strategaeth recriwtio a chadw. Er i ni wynebu rhai heriau yn ystod y prosiect hwnnw, roedd Xyla Health and Social Services wedi gallu sicrhau bod achosion yn aros dan eu gofal nhw a bod achosion yn cael eu cau’n brydlon. Rydyn ni wedi gallu trosglwyddo’n ôl yn llwyddiannus, yn dilyn y gwaith yn dod i ben gyda Xyla Health and Social Services, ac rydyn ni’n parhau i reoli ein llwythau o achosion parhaus ers i’r prosiect ddod i ben.”

Jayne Forsdike, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau i Blant – Cyngor Dinas Newcastle

“Roeddwn i am ddweud, yn syml iawn, cymaint o bleser mae wedi bod i weithio gyda chi i gyd. Rydych chi i gyd yn Weithwyr Cymdeithasol gwych ac rydych chi wedi dangos ymrwymiad go iawn i’ch teuluoedd a’ch gwaith. I’r Cymorth Busnes gorau rwyf wedi gweithio gyda nhw – roeddech chi’n gwybod yn naturiol yr hyn mae ei angen ar dîm Gwaith Cymdeithasol i gael i’w cefnogi i wneud eu gwaith Mae eich ymrwymiad a’ch cymorth i’n tîm ni wedi bod yn 100%.”

Rheolwr Tîm, Tîm Prosiect Newcastle Xyla Health and Social Services

“Mae dull tîm y prosiect wedi creu argraff arnaf ac rwy’n hapus i’w gymeradwyo fel dull buddiol i Awdurdodau sydd angen cefnogaeth gwaith cymdeithasol cyflym ac effeithiol.”

Gladys Rhodes White OBE, Ymgynghorydd Annibynnol

“Llwyddodd y tîm i gael ei roi ar fyr rybudd a oedd yn ffactor allweddol i Southampton.””

Gladys Rhodes White OBE, Ymgynghorydd Annibynnol

“Ddim yn annhebyg i’r darlun cenedlaethol, roedd Gwasanaeth Cyfeirio, Asesu ac Ymyrraeth (RAIS) Cyngor Sir Surrey yn profi drifft mewn amserlenni statudol. Roedd hyn yn cael ei gymhlethu gan lwyth achosion gweithwyr cymdeithasol yn dod yn anghynaladwy a’r angen am broses sgrinio a ‘drws ffrynt’ mwy effeithiol. “Yn fewnol, roedd camau’n cael eu cymryd i ddatblygu Hwb Diogelu Amlasiantaethol mwy cadarn ac roedd angen ateb rhagweithiol, tymor byr arnom i sicrhau bod plant yn cael eu gweld mewn modd amserol a bod risg yn cael ei hasesu. “Drwy gydol y prosiect bu’r tîm yn hynod ragweithiol wrth reoli perfformiad a chyfathrebu er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posib i ni ein hunain a phlant a theuluoedd Surrey. “Roedd achosion yn cael eu rheoli a’u cwblhau mewn modd hynod effeithlon ac i safon uchel. Mae’r adborth gan ein gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn hynod gadarnhaol. At ei gilydd, mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant gyda’r effaith yn cael ei theimlo ar draws y timau Gwaith Cymdeithasol.

Kevin Peers, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau i Blant a Diogelu, Cyngor Sir Surrey

“Roedd Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services yn gynt] yn deall ein sefyllfa yn gyflym ac yn gallu cynnig datrysiad effeithiol a oedd yn canolbwyntio ar ein gallu parhaus i gefnogi plant yn lleol, nid rheoli galw tymor byr yn unig. Sefydlwyd y Gwasanaeth Ymateb Cyntaf pwrpasol yn gyflym ac wedi’i leoli yn ein swyddfeydd ac mae’n gweithio’n uniongyrchol gyda’n MASH a’n Gwasanaethau i Blant. Hyd yn hyn, maent wedi ymateb i dros 400 o atgyfeiriadau gan MASH ac wedi cwrdd â’n hamser ymateb statudol ar gyfer 100% o achosion cyn pen 24 awr ar ôl eu cyfeirio. Mae hyn wedi cynnwys datblygu dros 100 o gynlluniau cynhwysfawr Plant mewn Angen (CIN), isgyfeirio a chau achosion lle bo hynny’n briodol, a throsglwyddo achosion i’n Tîm o Amgylch y Teulu (TAF). Mae eu gallu i drin yr amrywiaeth o achosion yn ein hardaloedd wedi creu argraff arnaf a chefnogi ein gweithwyr cymdeithasol i drosglwyddo achosion yn effeithiol.”

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau i Blant a Diogelu, Cyngor Cilgwri

“Yn ogystal, mae’n bwysig nodi bod Ofsted wedi cynnal adolygiad monitro o’n gwasanaeth yn ddiweddar (Ionawr 2017), gan ddiweddaru arolygiad cynharach a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2016. Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol ac wedi tynnu sylw at welliannau a wnaed yn y gwasanaeth drws ffrynt yn lleol, ochr yn ochr â’n cynllun gwella mewnol.

Rydym yn hynod falch o’r dull a gymerwyd gan Xyla Health and Social Services, ac yn dilyn ein contract 3 mis cychwynnol, rydym wedi cyflogi’r tîm i ddarparu hyd at 9 mis arall o gefnogaeth wrth i ni gyflogi tîm mewnol parhaol i’n gwasanaeth Ymateb Cyntaf newydd. Mae Xyla Health and Social Services wedi cadw mewn cysylltiad yn rheolaidd i ofyn am adborth ar ansawdd y gweithlu a darparu cymorth ac arweiniad o safbwynt y rheolwyr.

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau i Blant a Diogelu, Cyngor Cilgwri

“Gwnaeth olrhain gweledol perfformiad o amgylch meysydd allweddol megis llwythi achosion, ymweliadau o fewn amserlenni, asesiadau o fewn amserlen, plant a welwyd ac ati argraff fawr arnaf. Roedd hyn yn awgrymu gafael dda ar DPA allweddol.”

Gladys Rhodes White OBE, Ymgynghorydd Annibynnol