DoLS o bell

Wrth i’r disgwyl i awdurdodau lleol asesu eu hatgyfeiriadau DoLS barhau, roedd croeso i’r canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 9 Ebrill. Mae’r canllawiau’n dweud: “Yn ystod y pandemig, mae egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r amddiffyniadau a ddarparwyd yn DoLS yn parhau i fod yn berthnasol”. Yn unol â’r canllaw hwn, a gan weithio’n agos gyda thri awdurdod lleol, rydyn ni wedi datblygu protocolau sy’n cydymffurfio i sicrhau bod gan oedolion sydd heb y gallu i gydsynio i’w gofal fframwaith cyfreithiol. Mae’r protocolau hyn bellach yn weithredol ar draws tri phrosiect arwahanol ac yn sicrhau bod yr unigolyn yn aros wrth galon yr asesiad.

Mae’r canllawiau brys ar gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn cadarnhau bod asesiadau o bell yn dderbyniol yn ystod pandemig COVID-19 nes bydd y DHSC yn rhoi rhybudd pellach. Rydyn ni’n cynnal asesiadau drwy gyswllt fideo, ffôn ac yn archwilio ffyrdd creadigol eraill o gynnwys yr unigolyn cyn belled ag sy’n ymarferol. 

O’r herwydd, mae ein haseswyr sy’n gweithio ar draws ein holl brosiectau yn ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol gan gynnwys:

  • a yw’n debygol y gallai’r person adennill capasiti,
  • sicrhau cyfranogiad os yw’n rhesymol ymarferol,
  • dymuniadau a theimladau gorffennol a phresennol yr unigolyn, a’i gredoau a’i werthoedd a fyddai’n debygol o ddylanwadu ar eu penderfyniad, 
  • barn aelodau teulu’r unigolyn a’r rhai sydd â diddordeb yn lles yr unigolyn, os yw’n ymarferol ac yn briodol gwneud hynny.

Bydd penderfyniadau a wneir o dan y trefniadau hyn bob amser yn berthnasol i’r unigolyn. 

Dysgu rhagor am ein gwasanaethau