Cyngor Dosbarth Metropolitanaidd Bradford

225 BIA ac Adolygiad Diogelu

Mewn amgylchiadau a fydd yn gyfarwydd i lawer o awdurdodau lleol, gadawodd Dyfarniad y Goruchaf Lys 2014 (P yn erbyn Gorllewin Swydd Gaer a Chyngor Caerllion et al) Gyngor Dosbarth Metropolitanaidd Bradford yn orlawn gydag achosion Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS). 

Roedd y Cyngor yn wynebu ôl-groniad o 250 o achosion DoLS, pob un â defnyddwyr gwasanaeth angen Asesiadau Buddiannau Gorau. Darparodd Xyla Health and Social Services wasanaeth o’r dechrau i’r diwedd, gan gwblhau adolygiadau o’r 250 o gleientiaid a darparu BIAs ar gyfer 225 o achosion. Gwnaethom gwblhau 10 asesiad yr wythnos, gyda chyfartaledd o 19 diwrnod gwaith yr asesiad.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Cynhaliwyd 225 o Asesiadau Budd Gorau cleientiaid o fewn llinell amser prosiect 6 mis
 • Defnyddiwyd templedi safonol y Cyngor ar gyfer cysondeb
 • Cytunwyd ar allbynnau ymlaen llaw gan gynnwys cyfradd o 10 asesiad yr wythnos a ddychwelwyd i’r Cyngor – gan sicrhau proses ymateb a chymeradwyo gyflym i symud achosion ymlaen
 • Uwchlwythiad uniongyrchol, diogel i system reoli’r Cyngor gan ddefnyddio Egress
 • Cynhaliwyd adolygiad o brosesau Diogelu (hysbysiad drwodd i ddatrys) gan adael sylfaen gref i reolwyr yn y dyfodol

Ein Dull:

Comisiynwyd Xyla Health and Social Services gan Gyngor Bradford i glirio eu hôl-groniad Asesiadau Buddiannau Gorau (BIA) ym mis Mawrth 2016. Gwnaethom ymgynnull tîm o weithwyr cymdeithasol profiadol gyda hanes o gwblhau achosion DoLS i gwblhau adolygiadau rhagorol y Cyngor.

 • Ymgynghoriaeth 
  Roedd ein cyfnod cwmpasu a gweithredu yn cynnwys adolygiad o broses Diogelu’r Cyngor, gan sicrhau:

Deall y prosesau presennol

Cefnogi treialu atgyfeiriadau a diweddaru SystmOne

Cefnogi’r Cyngor ar y cyd gyda chyfarwyddyd a hyfforddiant

Trosglwyddo data rhybuddio Diogelu i’r system newydd yn ddiogel

 • Cyflawni 
  Gwnaethon ni adolygu pob un o’r 250 achos, sgrinio 25 o gleientiaid fel nad oedd angen asesiad arnynt bellach a chyflawni’r Asesiad Buddiannau Gorau ar gyfer 225 o gleientiaid o fewn chwe mis. Drwy gytuno ar y cyd ar y safonau gofynnol gyda’r Cyngor ymlaen llaw, sicrhaodd ein prosesau Sicrhau Ansawdd fod 98% o’r holl asesiadau yn cael eu derbyn ar eu cyflwyniad cyntaf gan y Cyngor.
 • Etifeddiaeth 
  Wrth gefnogi’r gostyngiad yn yr ôl-groniad, gwnaethom ddarparu capasiti ychwanegol i’r tîm mewnol presennol ymgorffori prosesau ac atgyfeiriadau newydd. Gwnaeth hyn ganiatáu:
 • Cyfleoedd cysgodi a mentora gan ein hymarferwyr diogelu profiadol
 • Dadansoddiad manwl o’r llwybr rhybuddio diogelu a gwybodaeth reoli