Awdurdod Manceinion Fwyaf

200 o Asesiadau Buddiannau Gorau

Ym mis Medi 2016, roedd gan y Cyngor Bwrdeistref Fetropolitan hwn gyfradd cyfeiriadau fawr o bron i 200 o asesiadau BIA y mis. Ar ôl ymgysylltu â Xyla Health and Social Services, deliodd ein tîm hyblyg o Aseswyr Buddiannau Gorau â’r ôl-groniad o dros 200 o gyfeiriadau mewn modd cydymffurfiol, effeithlon a chost-effeithiol.

Mae hyblygrwydd y trefniant wedi caniatáu i’r Cyngor ymateb i alw mawr heb orfod ymrwymo i gyflogi aelodau newydd o staff. Mae’r prosiect hefyd wedi caniatáu i’r Cyngor ddefnyddio rhwydwaith helaeth Xyla Health and Social Services ’o Aseswyr Buddiannau Gorau profiadol.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Hyd yn hyn, cynhaliwyd 200 o Asesiadau Buddiannau Gorau cleientiaid
 • Derbyniwyd 99% o’r holl asesiadau ar ôl eu cyflwyno gyntaf i’r Cyngor
 • Amser cyflwyno cyfartalog fesul asesiad o 12.5 diwrnod gwaith
 • Sgriniwyd 16 achos ac nid oes angen eu hasesu mwyach
 • Defnyddiwyd templedi safonol y Cyngor ar gyfer cysondeb
 • Uwchlwythiad uniongyrchol, diogel i system reoli’r Cyngor gan ddefnyddio Egress
 • Carfan o Aseswyr Buddiannau Gorau lleol a ddefnyddir i gyflawni’r asesiadau

Ein Dull:

Ymgysylltodd tîm Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) y Cyngor yn uniongyrchol â Xyla Health and Social Services fel darparwr dibynadwy, gyda’r bwriad o ddatblygu perthynas barhaus i gefnogi eu swyddogaeth fewnol. Gwnaethon ni gyflawni proses o’r dechrau i’r diwedd a reolir yn llawn, gan gefnogi’r Cyngor i:

 • Ddod o hyd i aseswyr profiadol
 • Sicrhau bod safonau cydymffurfio yn cael eu bodloni
 • Dyrannu asesiadau drwy ein Tîm Gweinyddol mewnol
 • Darparu proses Sicrhau Ansawdd gan ein Harweinwyr DoLS mewnol, gan sicrhau bod yr holl ddogfennaeth yn cwrdd â safonau’r Cyngor
 • Sicrhau bod ffeiliau’n cael eu trin yn ddiogel drwy drosglwyddo data’n uniongyrchol drwy Egress neu system y Cyngor ei hun.

Gyda defnyddwyr gwasanaeth wedi’u lleoli mewn tua 40 o gartrefi gofal ledled y rhanbarth, gwnaethon ni ddefnyddio ein rhwydwaith o dros 145 o Aseswyr Buddiannau Gorau o fewn taith 45 munud i ardal y Cyngor i ddileu’r ôl-groniad cyfan mewn dim ond 10 wythnos.