Tystebau oedolion

“Cyflogodd Cyngor Canolog Swydd Bedford wasanaethau Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] ym mis Ebrill 2015 i fynd i’r afael ag ôl-groniad o Asesiadau Buddiannau Gorau ac Asesiadau Iechyd Meddwl S12. Er bod gan y Cyngor dîm o’i staff ei hun a oedd yn mynd i’r afael ag achosion a oedd yn dod i mewn, roeddem yn ymwybodol o’r risg o ohirio asesiadau ar gyfer oedolion agored i niwed.”

Cyngor Canol Swydd Bedford

“Gwnaethon ni ddewis ymgysylltu ag Xyla Health and Social Services oherwydd eu dull seiliedig ar ganlyniadau, a oedd yn cynnig asesiadau gorffenedig gwarantedig mewn amserlen benodol ac am gost sefydlog. Roedd hyn yn golygu bod Xyla Health and Social Services yn gyfrifol am ddewis a rheoli’r staff arbenigol, dyraniadau a gweinyddiaeth ac ansawdd yr asesiadau a gwblhawyd, felly yn wahanol i ddefnyddio locymiaid nid oedd unrhyw dreth ar amser rheoli.”

Cyngor Canol Swydd Bedford

“Cyflogodd MDC Bradford Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] ym mis Mawrth [2016] i helpu gyda’n ceisiadau DoLS, gan ein bod yn chwilio am ffordd well o ateb yr ymchwydd enfawr yn y galw a welwyd nid yn unig yn Bradford, ond gan gydweithwyr ar draws pob Cyngor yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. O ddechrau cyntaf ein sgyrsiau, roedd rheolwr prosiect [Xyla Health and Social Services] John Hitchen yn glir ac yn wybodus am y broses o adolygu a chlirio ein hôl-groniad, a hefyd sut rydym yn sicrhau y byddwn yn cwrdd â galw yn y dyfodol. “Mae’r adolygiad o’n prosesau Diogelu wedi bod yn amhrisiadwy – roedd yn braf cael Arweinydd a Rheolydd Prosiectau DoLS i helpu gyda’r ffordd rydym yn sicrhau ein bod yn gallu cyflawni’n gwasanaeth yn y dyfodol, a sicrhau ein bod yn ymateb yn briodol i hysbysiadau Diogelu heb ychwanegu baich diangen ar fy staff. “Mae wedi gwneud i’r broses deimlo’n debycach o lawer i ddull dwy ffordd, yn hytrach na dim ond gwasanaeth trafodol i’n hadran. Rwy’n hyderus y byddwn nawr yn gallu cyflawni ein hamcanion yn y dyfodol, a byddem yn argymell Xyla Health and Social Services i Gynghorau unrhyw le sy’n ceisio mynd i’r afael â heriau tebyg.”

Pennaeth Diogelu Oedolion, Cyngor Dosbarth Metropolitanaidd Bradford

“Gan weithio gyda thîm ymroddedig Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid y Cyngor i sicrhau’r gwasanaeth gorau posib a fyddai’n diwallu anghenion y Cyngor, roedd eu sylw i fanylion yn rhagorol, ac roedden ni’n hapus gyda’u gwaith drwyddo draw. “Roedd yr ateb a gynigiwyd wedi’i deilwra i’n hamgylchiadau penodol, ac roedd y gallu ychwanegol a ddarparwyd yn golygu ein bod yn gallu ymateb i’r galw mewn modd effeithlon a thrylwyr, ar amser ac i’r gyllideb. Roedd ansawdd yr aseswyr a ddarparwyd yn dda, ac roedden ni’n hapus gyda dibynadwyedd y gwasanaeth. Llwyddodd eu harweinwyr mewnol DoLS i wirio ansawdd at safonau Cofentri, gan olygu bod mwyafrif helaeth yr asesiadau wedi’u derbyn wrth eu cyflwyno gyntaf gyda’r gweddill wedi’u clirio yn gyflym iawn.” “Maen nhw bellach yn y broses o redeg pecyn ‘ôl-ofal ’, gan weithio gyda’r cyngor i glirio asesiadau newydd. Byddwn yn argymell Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] i Gyngor â heriau tebyg gan ymateb i alwadau am BIAs.”

David Watts, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyngor Dinas Cofentri

“Cyflogodd Swydd Gaerlŷr Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] ym mis Mawrth [2016] i helpu gyda’n ceisiadau DoLS, gan ein bod yn chwilio am ffordd well o ateb yr ymchwydd enfawr yn y galw a welwyd nid yn unig yn Swydd Gaerlŷr, ond gan gydweithwyr ar draws pob Cyngor yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Rwy’n hyderus y byddwn nawr yn gallu cyflawni ein hamcanion yn y dyfodol, a byddem yn argymell Xyla Health and Social Services i Gynghorau unrhyw le sy’n ceisio mynd i’r afael â heriau tebyg.”


Heather Pick, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Oedolion a Chymunedau, Cyngor Sir Swydd Gaerlŷr

“Gwnaeth y ffordd yr oedd Xyla Health and Social Services yn rheoli’r prosiect argraff arnom ac roedden ni’n fodlon iawn ag ansawdd yr asesiadau. Datryswyd unrhyw faterion yn gyflym ac ar y cyfan rydym yn teimlo bod y dull hwn yn cynrychioli gwerth am arian i’r Cyngor.”

Cyngor Canol Swydd Bedford

“Roeddem yn cydnabod bod angen gweld nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth a bod ein tîm mewnol yn llawn. Derbyniais i argymhelliad am Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] gan y Pennaeth Gwasanaeth mewn LD ar ôl cwblhau prosiect yno yn llwyddiannus. Ar ôl ymgynghori, roeddem yn dawel ein meddwl y gallen ni allanoli’r cyfrifoldeb am yr asesiadau hyn.

Roedden ni’n hapus iawn gyda’r canlyniadau cyffredinol ac roedd yr asesiadau a gyflwynwyd o safon uchel. Roedden ni’n teimlo bod dull seiliedig ar gryfder Xyla Health and Social Services yn cynnig gwerth am arian rhagorol ac roedd asesiadau’n gymesur ag anghenion unigolion a aseswyd.

Rwy’n bersonol yn falch bod gwaith Xyla Health and Social Services wedi arwain at arbedion blynyddol sylweddol i’r cyngor a llwyth gwaith llai wrth symud ymlaen. Byddwn yn argymell gwasanaethau Xyla Health and Social Services yn fawr.”

Fiona Walshe, Pennaeth Gwasanaethau Pobl Hŷn ac Anabledd Corfforol, Cyngor Milton Keynes

“Roedd Cyngor Sir Swydd Stafford yn cael trafferth gydag ôl-groniad o 800 o asesiadau ac yn tyfu. Fel y mwyafrif o Gynghorau, nid oedd gennym allu Aseswr Buddiannau Gorau i ymdopi â’r galw a’r ôl-groniad. Yn dilyn cyfarfod cwmpasu manwl, cynigiodd Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services] opsiwn lle byddent yn ysgwyddo cyfrifoldeb am gyflawni cyfran o’r ôl-groniad, gan gynnwys sicrhau ansawdd yr asesiadau.

Cymerodd Xyla Health and Social Services ymagwedd ymgynghorol, gan wrando ar ein hanghenion a datblygu datrysiad pwrpasol a oedd yn bodloni ein gofynion. Mae’r prosiect wedi cyflawni’r amcanion allweddol o amgylch nifer o asesiadau o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt, ac mae ansawdd yr asesiadau ar y cyfan wedi bod yn dda. Tri mis oedd cyfnod cychwynnol y contract ac rydym wedi ymestyn y prosiect yn dilyn y cyfnod cychwynnol hwnnw oherwydd cryfder ei gyflawni.

Mae Xyla Health and Social Services wedi dangos yr ymagwedd a’r gwerthoedd cywir ar gyfer prosiect fel hwn gyda ffocws gwirioneddol ar sicrhau canlyniad cadarnhaol i ni fel comisiynwyr.”

Sarah Hollinshead-Bland, Comisiynydd Diogelu Sir, Cyngor Sir Swydd Stafford

“[Roedd gennym] gyllideb mewn golwg i glirio ôl-groniad o asesiadau buddiannau gorau. Fodd bynnag, ar gryfder a chynhwysedd eu cynnig, gwnaethom ofyn i Xyla Health and Social Services [ICS Assessment Services gynt] ymgymryd â swp mwy a chynyddu’r gyllideb, yn hyderus y gallent gyflawni eu hamcanion mewn modd trylwyr a chadw at amserlenni y cytunwyd arnynt.

Yr hyn yr oeddem yn ei werthfawrogi am yr atebion a ddarparwyd ganddynt oedd eu bod wedi’u teilwra’n benodol i ni. Treuliodd eu cynrychiolwyr nifer o wythnosau gyda’r cyngor yn datblygu eu gwybodaeth am ein gwasanaethau ac yn gosod y sylfaen ar gyfer y lefel eithriadol o ymgynghori a ddarparwyd ganddynt.

Drwy gydol y prosiect, roedd eu Harweinydd DoLS Elly Davis bob amser ar gael i ddatrys unrhyw faterion a phryderon a gododd, gan feithrin perthynas waith gref i sicrhau’r canlyniadau gorau posib. Roedd pob un ohonom yn gwerthfawrogi’r arweiniad a roddodd gan ddefnyddio ei gwybodaeth ragorol o’r maes.”

Jo Brennan, Rheolwr Gweithrediadau Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyngor Sir Swydd Warwig