Sicrhewch eich bod yn barod pan fydd ysgolion yn ailagor ym mis Medi

Cynhyrchodd COVID-19 bryder i weithwyr cymdeithasol a chydweithwyr amlasiantaethol ynghylch diffyg gwelededd y plant roedden ni’n gweithio gyda nhw a phryderon ynghylch sut y byddai pwysau’r cyfnod clo, ffyrlo a cholli swyddi yn effeithio ar blant, eu teuluoedd a sut y byddai’r materion hyn yn arwain at bryderon cynyddol am ddiogelwch plant.

Sut wnaethon ni ymateb i COVID-19

Gwnaethon ni ddod o hyd i ffyrdd o gyfathrebu â phlant gan ddefnyddio apiau cyfryngau cymdeithasol. Gwnaethon ni eistedd mewn gerddi a chynnal ymweliadau cartref gyda phellter cymdeithasol. Aethon ni i wrandawiadau llys dros y ffôn a gwnaethon ni ddefnyddio fideo-gynadledda.

Roedd mwy o bryder ynghylch dal y feirws pan na allen ni wneud ymweliadau cartref yn rhithwir. Gwnaethon ni gyflenwi PPE i’r gweithwyr cymdeithasol a’u cefnogi i gadw mewn cysylltiad â phlant bob pythefnos yn hytrach na’r pob pedair wythnos arferol.

Cofleidiodd ein gweithwyr cymdeithasol “yr arferol newydd”. Rydyn ni wedi arloesi gweithio o bell, felly roedden ni mewn sefyllfa dda i ychwanegu apiau cyfryngau cymdeithasol i’n hoffer gwaith cymdeithasol, ond nododd pob gweithiwr cymdeithasol lefel uwch o fod yn effro a phryder am y plant maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Parhaodd y tîm i gael ei gefnogi gan reolwr y tîm a’r Pennaeth Gwasanaeth drwy gyfarfodydd tîm Skype rheolaidd a sesiynau goruchwylio o bell unigol.

Mynd i’r afael â’r ymchwydd posib mewn Asesiadau Plant

Er bod llawer o deuluoedd wedi llwyddo i ymdopi â heriau ychwanegol y cyfnod clo, bydd llawer o’r gweithwyr cymdeithasol plant a theuluoedd yn gweithio gyda nhw wedi cael trafferth ac wedi cael eu rhoi mewn mwy o berygl. Felly, mae’n hanfodol parhau i ddarparu arfer gwaith cymdeithasol rhagorol sy’n gysylltiedig â chymorth cymunedol ac iechyd meddwl o ansawdd uchel i deuluoedd y mae’r cyfnod clo yn effeithio arnynt.

Gyda’r ysgolion yn dychwelyd ym mis Medi mae llawer o gynghorau yn paratoi eu hunain am gynnydd mewn cyfeiriadau amddiffyn plant wrth i blant rannu eu pryderon â gweithiwr proffesiynol ysgol dibynadwy. Mae pob Awdurdod Lleol yn rhoi cynlluniau ar waith gyda rhai cynlluniau’n fwy datblygedig neu gadarn nag eraill.

Gwasanaeth a reolir sy’n cael ei roi ar waith mewn pryd – i fynd i’r afael â’r ymchwydd, yn ddatrysiad craff. Mae’r gweithwyr cymdeithasol rydyn ni’n eu llogi yn ICS Assessment Services wedi’u fetio’n drylwyr ac yn brofiadol iawn. Mae’r cymorth busnes a rheolaeth yn gadarn ac yn ychwanegu gallu a gwerth yn hytrach na llethu adnoddau mewnol sydd eisoes dan straen gan fwy o waith.

Gallwn fod ar lawr gwlad o fewn pythefnos neu dair wythnos ac rydyn ni’n hyderus i ymgymryd â’r achosion mwyaf cymhleth. Rydyn ni’n olrhain ac yn adrodd ar ein cynnydd yn wythnosol ac yn ymfalchïo yn ein gallu i gwblhau asesiadau o ansawdd uchel a chynllunio atebion i gefnogi ac ymyrraeth.

Related
Posts