Gwasanaethau blaenoriaethu ar gyfer pecynnau gofal gartref

Mae’n bwysig deall risg ein cwsmeriaid, yn enwedig y rhai hynny sy’n derbyn gofal yn y gymuned, lle gallai fod pwysau i ddeall cymorth. Gall ein gwasanaeth:

  • Gynnal gwiriadau lles ar gyfer unigolion sy’n agored i niwed dan daliad uniongyrchol Awdurdod Lleol neu ofal a gomisiynwyd.
  • Cynnal dadansoddiad haenu risgiau ar gyfer cwsmeriaid ar lefel cymdogaeth i gynorthwyo’r Awdurdod i ddeall lle y gallai fod angen adnodd critigol ar adegau o alw mawr.
  • Cynllunio senario ar gyfer Awdurdodau lle gallai fod angen dad-flaenoriaethu rhywfaint o ofal, gan ddeall lle y gall rhoddwyr gofal eraill (megis teulu/ffrindiau) gefnogi.

Bydd ein hymarferwyr yn ymgymryd â blaenoriaethu ar gyfer y pecynnau hynny drwy fynediad diogel, o bell i CRM yr ALl a blaenoriaethu dros y ffôn gyda chwsmeriaid, teuluoedd a darparwyr i asesu:

  • Meddyginiaeth: galwadau i’w rhoi/manylion amser-benodol ac os gall eraill roi’r feddyginiaeth yn y tymor byr
  • Hunanreolaeth: cymorth i ddefnyddio’r toiled neu reoli cymhorthion hunanreolaeth, y gofynion sgiliau neu argaeledd sgiliau neu offer penodol sy’n ofynnol, e.e. gofal stoma neu fag colostomi.
  • Symud a thrafod: asesu a yw’r unigolyn yn symudol, a all gael ei gefnogi gan eraill ac a yw’r gefnogaeth yn gofyn am sgiliau neu offer penodol.
  • Maethiad: asesu a yw’r unigolyn yn gallu paratoi ei fwyd/diod ei hun neu a allai eraill ei gefnogi. P’un a yw’r gefnogaeth yn gofyn am sgiliau neu offer penodol, e.e. Bwydo PEG.

Bydd ein gwasanaeth yn cefnogi blaenoriaethu’r uchod i risg uchel/risg isel a risg cynyddol, drwy gynnal ‘llwyth achosion monitro’ i asesu anghenion newidiol yn barhaus.

Dysgu rhagor am ein gwasanaethau