Parhad busnes

Fel yn achos pob cynllun brys, bydd y ffocws ar feysydd angen critigol. Fodd bynnag, wrth i’r pandemig fynd yn ei flaen, mae’r galw am wasanaethau’n debygol o gynyddu a bydd meysydd blaenoriaeth yn parhau i dyfu. 

Ar hyn o bryd mae Xyla Health and Social Services yn gweithio gyda sawl awdurdod lleol ledled y wlad i helpu i gryfhau eu cynllunio Brys drwy ddarparu’r capasiti ychwanegol sy’n ofynnol i sicrhau bod yr holl gyfrifoldebau statudol yn parhau i gael eu cyflawni.  

Gall Xyla Health and Social Services eich cynorthwyo yn y meysydd canlynol:

  • Gwasanaeth blaenoriaethu Gwaith Cymdeithasol drws ffrynt a fydd yn blaenoriaethu pob cyfeiriad newydd
  • Ymgymryd â rôl dyletswydd ac asesu fel y gall gweithwyr ALl ganolbwyntio ar anghenion critigol eraill
  • Diogelu – cynnal yr holl sgrinio cychwynnol ar ran yr awdurdod lleol
  • Darparu gwasanaeth asesu ymateb cyflym lle bo angen, gan gynnwys adolygiadau dilynol er mwyn cynnal trwybwn a gallu.

Dysgu rhagor am ein gwasanaethau