Cyngor Sir Swydd Stafford

Ôl-groniad o 1,090 o Asesiadau Buddiannau Gorau

Yn dilyn dyfarniad pwysig y Goruchaf Lys ar y Ddeddf Gallu Meddwl yn 2013, mae llawer o awdurdodau lleol wedi gweld cynnydd enfawr mewn achosion Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLs). 

Cysylltodd Cyngor Sir Swydd Stafford â Xyla Health and Social Services ym mis Ionawr 2015, a’u gwahodd i gyflwyno model i fynd i’r afael ag ôl-groniad DoLS y Cyngor. Dros gyfnod o 9 mis, gwnaethom glirio’r ôl-groniad achos 880 cyfan. Yna dyrannwyd swp terfynol o 210 o asesiadau i ni, gan ddod â’r cyfanswm a gwblhawyd i 1,090.

Cyflawniadau Allweddol:

  • Roedd y Cyngor yn wynebu ôl-groniad o 880 o achosion DoLS
  • Cliriwyd yr ôl-groniad o fewn 9 mis
  • Cyfanswm o 1,090 o Asesiadau Buddiannau Gorau wedi’u cwblhau gan ein tîm prosiectau
  • Derbyniwyd 98% o’r asesiadau yn y cyflwyniad cyntaf gan y Cyngor, o’i gymharu â llai na 50% o dan eu trefniadau blaenorol.
  • Cwblhawyd asesiadau ar gyfradd o 27 yr wythnos, o gymharu â thua 10 yr wythnos o dan drefniadau blaenorol.

Ein Dull:

Gan ddechrau ym mis Ionawr 2015, cawsom ddyraniad cychwynnol o 265 o asesiadau i’w cwblhau cyn pen 3 mis. Ar ôl cwblhau’r swp hwn yn llwyddiannus, cawson ni dri swp dilynol. Yn gyfan gwbl, dros y 12 mis gwnaethom gwblhau 1,090 o asesiadau buddiannau gorau i’r Cyngor. Gwnaethon ni gynnig model asesu ar gontract allanol, wedi’i deilwra i sefyllfa Swydd Stafford, a oedd yn cynnwys:

  • Dyraniad sypiau achosion strwythuredig wedi’i drosglwyddo’n ddiogel o ôl-groniad y Cyngor i Xyla Health and Social Services
  • Carfan o Aseswyr Buddiannau Gorau lleol (BIAs) a ddefnyddir i gyflawni’r asesiadau
  • Tîm Gweinyddu DoLS mewnol i gysylltu â’r Cyngor, gan ddelio â throsglwyddo data yn ddiogel a dyrannu asesiadau i BIAs
  • Aseswyr sy’n cael eu goruchwylio a’u cydgysylltu gan ein Harweinydd DoLS profiadol
  • Asesiadau sydd wedi’u cwblhau yn mynd drwy broses Sicrhau Ansawdd gan ein Harweinydd DoLS at safonau’r Cyngor ei hun, cyn cael eu dychwelyd i’w Hawdurdodi.

Gan ddefnyddio’r Ffurflenni ADASS safonol a gweithio i safonau manwl drwyddi draw, gwnaethom alluogi llofnodwyr i ddychwelyd Ffurflen 5 yn hyderus, fel y gwelwyd drwy estyniadau chwarterol i’r contract. Mae ein gwaith wedi helpu i amddiffyn y fwrdeistref rhag camau cyfreithiol posib.

Etifeddiaeth:

Rydym hefyd wedi helpu’r cyngor i weithredu model newydd ar gyfer comisiynu Aseswyr Buddiannau Gorau annibynnol, gan ddefnyddio model talu yn ôl canlyniadau yn hytrach na chyfradd tâl yr awr i wneud y gorau o ansawdd asesiadau.

Gwerth Cymdeithasol:

Mae ein hymrwymiad i sicrhau ansawdd a helpu aseswyr i wella eu harfer wedi helpu i ddatblygu sgiliau’r gweithlu lleol. Drwy weithio gyda BIAs lleol i wella eu sgiliau o gael mewnwelediadau ac asesu, rydym wedi sicrhau bod mwy o allu i wneud y math hwn o waith yn y dyfodol.