Cyngor Dinas y Gogledd-orllewin

Ym mis Medi 2016, roedd gan y Cyngor Bwrdeistref Fetropolitan hwn gyfradd cyfeiriadau fawr o bron i 200 o asesiadau BIA y mis. Ar ôl ymgysylltu ag ICS Assessment Services, deliodd ein tîm hyblyg o Aseswyr Buddiannau Gorau â’r ôl-groniad o dros 200 o gyfeiriadau mewn modd cydymffurfiol, effeithlon a chost-effeithiol.

Mae hyblygrwydd y trefniant wedi caniatáu i’r Cyngor ymateb i alw mawr heb orfod ymrwymo i gyflogi aelodau newydd o staff. Mae’r prosiect hefyd wedi caniatáu i’r Cyngor ddefnyddio rhwydwaith helaeth ICS Assessment Services o Aseswyr Buddiannau Gorau profiadol.

Cyflawniadau Allweddol:

Hyd yn hyn, cynhaliwyd 200 o Asesiadau Buddiannau Gorau cleientiaid

Derbyniwyd 99% o’r holl asesiadau ar ôl eu cyflwyno gyntaf i’r Cyngor

Amser cyflwyno cyfartalog fesul asesiad o 12.5 diwrnod gwaith

Sgriniwyd 16 achos ac nid oes angen eu hasesu mwyach

Defnyddiwyd templedi safonol y Cyngor ar gyfer cysondeb

Uwchlwythiad uniongyrchol, diogel i system reoli’r Cyngor gan ddefnyddio Egress

Carfan o Aseswyr Buddiannau Gorau lleol a ddefnyddir i gyflawni’r asesiadau

Dull:

Ymgysylltodd tîm Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) y Cyngor yn uniongyrchol ag ICS Assessment Services fel darparwr dibynadwy, gyda’r bwriad o ddatblygu perthynas barhaus i gefnogi eu swyddogaeth fewnol. Gwnaethon ni gyflawni proses o’r dechrau i’r diwedd a reolir yn llawn, gan gefnogi’r Cyngor i:

Ddod o hyd i aseswyr profiadol

Sicrhau bod safonau cydymffurfio yn cael eu bodloni

Dyrannu asesiadau drwy ein Tîm Gweinyddol mewnol

Darparu proses Sicrhau Ansawdd gan ein Harweinwyr DoLS mewnol, gan sicrhau bod yr holl ddogfennaeth yn cwrdd â safonau’r Cyngor

Sicrhau bod ffeiliau’n cael eu trin yn ddiogel drwy drosglwyddo data’n uniongyrchol drwy Egress neu system y Cyngor ei hun.

Gyda defnyddwyr gwasanaeth wedi’u lleoli mewn tua 40 o gartrefi gofal ledled y rhanbarth, gwnaethon ni ddefnyddio ein rhwydwaith o dros 145 o Aseswyr Buddiannau Gorau o fewn taith 45 munud i ardal y Cyngor i ddileu’r ôl-groniad cyfan mewn dim ond 10 wythnos.