Cyngor Sir Swydd Gaerlŷr

1,300 o Asesiadau Buddiannau Gorau ac Iechyd Meddwl

Yn 2016, roedd Cyngor Sir Swydd Gaerlŷr yn profi dros 250 o atgyfeiriadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) bob mis. Roedd hyn yn her enfawr o ran cyllidebu ac ansawdd y gwasanaeth a ddarperir.

Ers hynny rydym wedi cael ein cyflogi i ddarparu gwasanaeth hyblyg a chost effeithiol, gan ddelio ag ôl-groniad o dros 1,300 o Asesiadau Buddiannau Gorau drwy ein gwasanaethau rheoli prosiect cymwys a phrofiadol.

Cyflawniadau Allweddol:

 • Dychwelwyd 1,310 BIA a MHA i LCC
 • Trwybwn o 21 o achosion yn cael eu trin yr wythnos
 • 914 o achosion brys (70% o’r cyfanswm)
 • Ymwelwyd â 416 o Gartrefi Gofal unigol
 • 119 o achosion y tu allan i’r ardal (9% o’r cyfanswm)
 • Nid oedd angen asesu 75 o achosion a sgriniwyd mwyach
 • Derbyniwyd 75.2% o’r asesiadau ar y cyflwyniad cyntaf (diwygiwyd 325 ffurflen o fewn 72 awr)
 • Cyflogir 60 BIA cymwys a 5 MHA ar y contract hwn
 • 22.7 diwrnod gwaith ar gyfartaledd i gyflwyno fesul asesiad (o’r dyraniad i’r cyflwyniad)

Ein Dull:

Gwnaethon ni ymgysylltu ar dymor cychwynnol o 4 mis gyda Chyngor Sir Swydd Gaerlŷr i ddileu’r ôl-groniad o Asesiadau Buddiannau Gorau a sicrhau bod y Cyngor yn gallu delio â’r galw yn y dyfodol yn effeithiol.

Cafodd yr holl achosion a anfonwyd at ein Tîm Gweinyddu eu sgrinio cyn cael eu dyrannu i Asesydd cymwys. Drwy’r broses hon, cafodd 14.7% o’r holl achosion eu sgrinio allan, gan gynrychioli arbedion i’r Cyngor o £184,986 dros oes y prosiect.

Fel rhan o’r prosiect gwnaethon ni gwblhau cyfnod gweithredu 4 wythnos a oedd yn cynnwys cytuno ar y broses ar gyfer comisiynu Asesiadau Iechyd Meddwl ac Asesiadau Buddiannau Gorau; sicrhau proses drosglwyddo data ddiogel a glynir wrthi drwy gydol y prosiect, a’r safonau sicrhau ansawdd ac asesu manwl, gan gynnwys cytuno ar y wybodaeth a gyfathrebir (drwy daflenni, BIAs a Thîm Gweinyddu Xyla Health and Social Services) i RPs, ffrindiau a pherthnasau.

Yn ogystal, gwnaethon ni ddatblygu nifer o brosesau i sicrhau y cyflawnir y contract hwn yn effeithiol:

 • Cynhyrchwyd templed Ffurflen 5, wedi’i chymeradwyo gan y Cyngor, gan ganiatáu i Ffurflenni 5 a 6 gael eu cwblhau mewn modd amserol ac effeithlon
 • Sefydlwyd un pwynt cyswllt (SPOC) ar gyfer gweinyddu a sicrhau ansawdd yn y ddau sefydliad
 • Gwasgarwyd achosion i MHAs a BIAs i atal unrhyw oedi
 • Adroddiadau Rheoli Wythnosol a sicrhaodd y gellid diweddaru cofnodion y Cyngor a bod adroddiadau wythnosol yn cofnodi statws y prosiect yn gywir

Gwnaethon ni gwblhau’r prosiect o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt, gan ddefnyddio ein cronfa helaeth o Aseswyr Buddiannau Gorau yn yr ardal leol i gwblhau asesiadau. Cafodd ein haseswyr eu cydlynu a’u dyrannwyd asesiadau iddynt gan ein Tîm Gweinyddu DoLS pwrpasol, gyda phroses sicrhau ansawdd ar gyfer pob asesiad gan ein Harweinydd mewnol DoLS.